ǁKhoreǁharesase tsâsen reǃ Kai aios nē gowaga ǃgâs ǃnâ du ra ǀhuruǀhao ǃkhaisa. ('du' ti hâ ǃkhaidi hoadi ge ǀnî khoen xa ǀgui ǀnōb ǃnâ 's/ts' ti a khomaihe ǁkhā)

ǀGam ǃkharagagu khoera xa a ǃhoasa ǂâibasenga du ge nî ǁnâu. Nē ǂâibasengu ge ǂâiǂuisas ǀguisa ī ǀhurugowagu ǃnâ a ǃhoasa tsî Fantasy tsî Science fiction ǃhariga xu ra ǀkhī. Mâ ǂâibasenni hoab hîa du ra ǁnâub ǃaroma du ge ra ǂganhe, î du nē du go ǁnâu gowab xa du sado mâti ra ǂâi tamas ka io tsâ ǃkhaisa ǃnona ǃkharagaǃnâgu ǃharigu ai gowaǂui (ǃgâi tamas ka io tsū; ǁaixasa̋ tamas ka io ǂkhî; sâsa̋ tamas ka io ǁgaora). Nē du ra ǁnâu gowaga du sado ra ǁnâuǃā ǃkhais ge aipesa ǃâ-e nē soab ai ǀhuru tama hâ.

Sadu ge mâ ǂâibasenni hoaba ǀgam ǃnāra a ǃgâ ǁkhā. ǃGâ toa tsî ǀhawe tamase ǃereamsa dītsâ re, î sadu hoaǃnā-aixa ǂâiǀgaub (ǃgâ toa du karao ra hâb) xa ǀgui ǂgaeǂgui kaisen. Toxopa, ǃnōsa ǃkhairo-i ai du hâ ǃkhaisa kōǃgâ re, î īǁkhā i karao headfonna sîsenū.

Nē ǀhuruǀhaos ge ǁaupexa 20 haina ra ū. Sadu ge mâ- i ka ǁae-o a ǀû ǁkhā, toa tama du ka i xawe.

Sao ra ǂhaweb ai du ge ǀnî khamakō xūrona sadu xa nî dîrohe, tsî gowagu, hîa du ra ǃhoagu tsîn xa. Nē xūn hoan ge ǀono ǀgaub ai ra dīhe. Mâti ǀon hâ khoe-i go tare-e a mî ǃkhais ge ǁnā-amaga hōǂuihōsen tide. Xawe i ge nē soab ai nē ǀhuruǀhaos ǃnâ texnise xūn tsîna ra ǂanǂuisen, aiǁgause, IP-Address sadu Internetǃoabas disa. Nēs ge nausa ǃnuwu ǁaerob ǀguiba ra sâuǀgarahe tsî ǁnāpa xu ra ǀariǂuihe.

Nē Online ǀhuruǀhaos ǃnâ ǁhaos ǀkha du ge ra ǂanǃgâ ǂhôan sado xu ra ǀkhīn ǀono ǀgaub ǃnâ ǂhaitsise a māǂuihe ǁkhā ǃkhaisa, tsî nau khoen mûǂgāgu ǀkha ǀhaoǀhaosase ǀgui ǃkhais ai a ǃkhōǀgarahe ǁkhā ǃkhaisa. ǁNāti ī sâuǃkhais ge (Duitsǃhūb ǃnâ ôaǃnâde ra ǂkhâǃnâ ǃnans) DFGs ǃgâi ôaǃnâǀgauga aiǃgû kais ǃaroma ǁgui hâ xoaǁguib "Ôaǃnâdi go ama dīhe ǃkhais ge ǁaupexa 10 kurin ǀgaiba nî ǁgauǁgauhe ǁkhā." ti ra ǂgaoǀkhāb ǃoa nî sâuhe. Kai aios ǁhaos ǃaromaǃ ǂGom ta ge ra sadu tsîn nē ǀhuruǀhaos xa nî ǁkhoaxabahesaǃ

Khoen ǂhôana ǁkhaubas

Sadu xa hâ ǂhôan (aiǁg. ǀons, sîsenū du ra texnoloxib, ts. ǁn., ts. ǁn.) ge sida xa ǂhanu tama ǀgaugu ai ra sîsenūhe ti du nî ǂâis kara, o du ge aiǂhanuba ūhâ nē ǃkhaisa European Unions ǁaniǃhūgu ǃnâ mâ bērodi, nē ǃkhaisa mûǂams ǀkha a ǃnao-aisa di, di ǀguis tawa ǃnurisa. Humboldt universiteits Berlins ǃnâ mâs ǂama mûǃgâsa ūhâ bēros ge Duitsǃhūb ǃnâ ǂnôa tsî sao rase ǀon hâ "Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit" (Berlins Mâisa ǃNans Khoen ǂHôana ǁKhaubas tsî ǃNorasase ǂHôana ǀGoragus ǃaroma). ǃGōsase khoen di ǂhôana ǁkhaubas ǀkha a ǃnao-aisa mâisan nē bēros ǃnân ge saora xoaǀîra ai a ǀhao-ūhe ǁkhā: Humboldt-Universität zu Berlin: Unter den Linden 6, 10099 Berlin; Email: datenschutz@uv.hu-berlin.de.

  1. Tarare Aore ǀGamn ti ǀgui i ǃnâ ǁnā tama ǀNî hâ
  1. ǀKharisigowaba du ra ǃhoa, Khoekhoegowaba du ga ǃhoa-o?

*Mut ga ǃereamhe

ǃEreamdi ge ra ūǃoahe...

Sadu ǂâiǀgauba ǀgoragu reǃ

ǂHaweba xu du nî ǁgôas aiǃâ toxopa sadu ǂâiǀgauba ǀgoragu-ū da reǃ

ǀHuruǀhaos...

Kai gangans ǀhuruǀhaos ǃaromaǃ

Sadu sîsenǁareba ta ge kaise ra ǃgôaǃgâ. Sadu di ǃereamdi ge go sâuhe. Nēsisa du ge nē ǀhuruǀhaosa du ǁkhowamǃnâ hâ proxrammi di ǃâros tsîna ǀgapise a ǂganam ǁkhā.

ǃNāsa ǃgāsasiba du ga nē ǀhuruǀhaos ǂama a ǁnâu ǂgao tamas ka io Percy proxrammi xa ǃaruǀî a ǂan ǂgao soab ai du ge sao ra emailxoaǀîs ǁga a xoa ǁkhā: percy@phonetik.uni-muenchen.de. Nēpan ge ǀaumîdi tsî aoǁguigu tsî hân hoana kaise a ǁkhoreǁharehesa.